grafická koláž - pláže, Itálie, Řecko, Francie,...
logo CK Karavela Travel, Nám. Míru 88, 568 02 Svitavy - tel. 461 530 503 zájezdypobytové zájezdypoznávací zájezdy
všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK KARAVELA TRAVEL CZ, s.r.o.

1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Všeobecné podmínky cestovní kanceláře KARAVELA TRAVEL CZ s.r.o. (dále cestovní kancelář KARAVELA) nabývají účinnosti podpisem smlouvy o zájezdu a jsou nedílnou součástí smlouvy mezi cestovní kanceláří KARAVELA a zákazníkem. Povinností zákazníka je důkladně se seznámit s „Všeobecnými podmínkami“ a „Reklamačním řádem“ cestovní kanceláře Karavela.

2. SMLOUVY O ZÁJEZDU
Smlouvy o zájezdu, řádně vyplněné a podepsané, jsou přijímány až do vyčerpání volných míst. Smlouva o zájezdu je uznána platnou až po jejím potvrzení ze strany cestovní kanceláře KARAVELA.

3. REZERVACE ZÁJEZDU
Rezervace je možná po telefonické nebo osobní dohodě. Není-li dohodnuto ve výjimečných případech jinak, rezervace se automaticky ruší, pokud není podána smlouva o zájezdu do 7 kalendářních dnů.

4. CENA ZÁJEZDU
Ceny jsou uvedeny v katalogu vždy u příslušného místa a stanoveny na základě kurzů valut a deviz platných v momentě vyhotovení nabídek. Dojde-li v době platby k výrazným změnám kurzu směny valut a deviz, k oscilaci národní měny, ke změnám v tarifech dopravců, ke změnám v sazbách pojištění, ke zvýšení stávajících daní nebo k aplikaci daní nových, mohou být ceny vzhledem k těmto novým okolnostem upraveny. Cestovní kancelář je potom povinna písemně oznámit definitivní cenu zájezdu. Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle cestovní kancelář KARAVELA zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu a to jen tehdy, došlo-li k průměrnému zvýšení uvedených položek o více jak 10 %. Ceny v katalogu byly kalkulovány ke dni 20. 10. 2017.

5. ÚHRADA ZÁJEZDU
Cestovní kancelář KARAVELA nabízí výhodný splátkový kalendář: 
ZÁLOHU 20 % nebo 50 %, která je splatná ihned při podání přihlášky. Při využití 20% zálohy je druhá splátka 30% splatná nejpozději do 31. 3. 2018.
DOPLATEK 50% je splatný 30 dní před odjezdem. V době kratší než 40 dnů je zákazník povinen zaplatit celkovou cenu zájezdu při podání přihlášky. Poplatky za překnihování a odstoupení od smlouvy jsou splatné ihned. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu je cestovní kancelář KARAVELA oprávněna zájezd zrušit bez dalšího upozornění zákazníka. Zákazník uhradí vzniklé náklady – storno poplatky. Bez úplného zaplacení zájezdu nemá zákazník nárok na poskytnutí cestovních dokladů a služeb.

6. CESTOVNÍ POUKAZ - VOUCHER
7 kalendářních dnů před odjezdem obdrží zákazník poukaz, který vystaví cestovní kancelář KARAVELA na základě potvrzené přihlášky a zaplacení celé částky zájezdu. V případě eventuální ztráty nebo zpoždění prosíme o okamžité upozornění na tuto skutečnost, aby bylo možno včas sjednat nápravu. Cestovní kancelář KARAVELA je oprávněna k předání cestovních dokladů přímo v den odjezdu u autobusu, jestliže to odůvodňují nezbytné časové nebo provozní potřeby a hrozí možnost prodlení při doručení dokladů cestujícímu.

7. STORNOVACÍ PODMÍNKY
Zákazník má právo zrušit svou účast na zájezdu. Zrušení provádí zákazník odevzdáním příslušného dílu závazné smlouvy cestovní kanceláře KARAVELA osobně v cestovní kanceláři nebo doporučeným dopisem na adresu cestovní kanceláře KARAVELA. Jednotlivci i orga-nizace jsou povinni zaplatit při zrušení zájezdu cestovní kanceláře KARAVELA tyto stornovací poplatky:
    a) od odevzdání závazné smlouvy nejpozději do 30. dne před odjezdem náhradu ve výši 20 % z celkové ceny zájezdu,
    b) v době kratší 30 dnů, avšak nejpozději do 15. dne před odjezdem náhradu ve výši 50 % z celkové ceny zájezdu,
    c) v době kratší 15 dnů, avšak nejpozději do 7. dne před odjezdem náhradu ve výši 70 % z celkové ceny zájezdu,
    d) v době kratší 7 dnů, avšak nejpozději do 1. dne před odjezdem náhradu ve výši 90 % z celkové ceny zájezdu,
    e) v den zájezdu (nedostaví se) 100 % ceny zájezdu.
Stornopoplatky se neplatí v případě:
- při zajištění náhradníků zákazníkem se účtuje manipulační poplatek ve výši 200,- Kč na osobu, za každou změnu v objednávce účtuje cestovní kancelář KARAVELA 200,- Kč na osobu. Změny lze uplatnit pouze do 10 dnů před odjezdem.

8. POJIŠTĚNÍ
Cestovní kancelář KARAVELA nabízí kompletní pojištění (Kooperativa a.s.). U poznávacích zájezdů a některých pobytových je kompletní pojištění zahrnuto v ceně. Tam, kde není, je možnost dokoupení přímo v cestovní kanceláři KARAVELA. Při pojistné události řeší zákazník tuto událost přímo s pojišťovnou, cestovní kancelář KARAVELA vyplňuje pouze vstupní formuláře. Zájezdy pořádané cestovní kanceláří KARAVELA, které obsahují 2 a více služeb, jsou pojištěny podle zákona 159 Sb. (UNIQA a.s.).

9. ZMĚNA A ZRUŠENÍ SMLOUVY ZE STRANY CESTOVNÍ KANCELÁŘE KARAVELA I ZE STRANY ZÁKAZNÍKA
Cestovní kancelář KARAVELA je oprávněna v případech, které nemůže ovlivnit (zejména změny u zahraničních partnerů, dopravců a jiných dodavatelů služeb) nejpozději do 
10 dnů před odjezdem:
    – snížit počet účastníků zájezdu,
    – posunout termín odjezdu zájezdu o 48 hodin,
    – změnit ostatní dohodnuté podmínky realizace zájezdu.
V případě zrušení zájezdu nebo snížení počtu účastníků zájezdu je cestovní kancelář KARAVELA povinna jednotlivci nebo organizaci nabídnout jiný obdobný dosud volný zájezd nebo vrátí zaplacený obnos. Cestovní kancelář KARAVELA má právo odstoupit od realizace zájezdu, pokud není přihlášeno alespoň 30 účastníků. Dále má cestovní kancelář KARAVELA právo zrušit zájezd bez dodržení lhůty z důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým cestovní kancelář nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Cestovní kancelář KARAVELA má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. Pokud v průběhu zájezdu není poskytnuta určitá služba z důvodu vyšší moci, nemá cestující právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy.
Provede-li cestovní kancelář KARAVELA podstatnou změnu rozsahu, kvality, termínu nebo ceny zájezdu o více než 10 % základní ceny, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy o zájezdu. Zákazník má právo rozhodnout, zda bude se změnou souhlasit, nebo zda od smlouvy o zájezdu ustoupí. Pokud zákazník ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy o zájezdu od smlouvy neustoupí, má cestovní kancelář KARAVELA za to, že s její změnou souhlasí.

10. ZMĚNY V UBYTOVÁNÍ
V případě, že bude na základě překnihování hotelu nutné ubytovat zákazníka v hotelu jiném, uskuteční se ubytování v hotelu stejné kategorie. Překnihování může být i na část pobytu. Další nároky vůči cestovní kanceláři KARAVELA jsou vyloučeny.

11. ZMĚNY V DOPRAVĚ
Cestovní kancelář KARAVELA neručí za případné zpoždění autobusové dopravy a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí či provozních důvodů. V nutných případech (zejména finanční efektivnost autobusové dopravy)  má  cestovní  kancelář  právo  na změnu trasy autobusové dopravy na území ČR. V důsledku změny původně potvrzeného nástupního či výstupního místa klienta přebírá na sebe cestovní kancelář KARAVELA náklady na autobusovou jízdenku či vlakovou jízdenku (2. třídy) do nového nejbližšího možného místa nástupu či výstupu, které CK zákazníkovi oznámí obratem při vzniku této změny. V případě potřeby a v zájmu efektivnější dopravy klientů do pobytových míst si CK vyhrazuje právo na možnost přestupu klientů na území ČR z autobusu či minibusu do jiného autobusu a na možnost dopravy minibusem. K přepravě budou využity: bus 45-55 míst, minibus 15-32 míst, transporter 9 míst.

12. ZDRAVOTNÍ NÁLEŽITOSTI
Každý zákazník cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a s vědomím úhrady nákladů za lékařské zákroky a léčení v zahraničí.

13. REKLAMAČNÍ ŘÁD
K zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování práv občanů nebo právnických osob z odpovědnosti za vady služeb poskytnutých nebo obstaraných cestovní kanceláří, vydává cestovní kancelář KARAVELA tento reklamační řád:
článek 1 -    Cestovní kancelář KARAVELA odpovídá za řádné a včasné poskytnutí objednané a potvrzené služby. Cestovní kancelář je povinna zákazníka správně a úplně informovat o rozsahu a podmínkách poskytovaných služeb.
článek 2 -    Poskytování služeb cestovní kanceláře zákazníkům, odpovědnost za poskytnutí služby a právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby se řídí ustanoveními smlouvy o zájezdu, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákonem č. 159/99 Sb. o někte-rých podmínkách podnikání v ČR a zákonem o ochraně spotřebitele.
článek 3 -    1) Jestliže zjistí zákazník, že služba, poskytnutá cestovní kanceláří, má vadu, může uplatnit své právo z odpovědnosti za tuto vadu (dále jen reklamaci).
    2) Zákazník může reklamaci uplatnit za svoji osobu a za osoby, za které reklamované služby objednal. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, je zákazník povinen uplatnit reklamaci neprodleně po jejím zjištění u průvodce cestovní kanceláře nebo 
u ubytovatele.
    3) Po ukončení čerpání služeb je zákazník povinen uplatnit reklamaci a to bez zbytečného odkladu nejpozději však do jednoho měsíce od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskuteční, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle smlouvy o zájezdu, jinak právo zákazníka zaniká.
článek 4 -    1) Reklamaci je zákazník povinen uplatnit na adresu sídla cestovní kanceláře, a to: CK KARAVELA TRAVEL CZ s.r.o., nám. Míru 88, 568 02 Svitavy.
    2) Zákazník je povinen v reklamaci uvést všechny své osobní údaje, č. obj. (smlouvy o zájezdu), předmět reklamace a požadavek na způsob jejího vyřízení. V případě, že uplatněná reklamace neobsahuje výše uvedené skutečnosti, není cestovní kancelář povinna k této reklamaci přihlížet a je povinna o této skutečnosti zákazníka písemně informovat. V případě, že reklamace bude zákazníkem dodatečně doplněna o chybějící údaje, běží lhůty podle odst. 3 tohoto článku až ode dne doručení doplňujících údajů cestovní kanceláři.
    3) Pracovník cestovní kanceláře, který je pověřen vyřizováním reklamací, je povinen ji vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace cestovní kanceláři. 
V případě složitějších reklamací, zejména pokud je nutné vyžádat stanoviska třetích osob nebo vyjádření ze zahraničí, prodlužuje se uvedená lhůta se souhlasem klienta.
článek 5 -    Reklamuje-li zákazník vadu služeb cestovní kanceláře v průběhu jejich poskytování u pověřeného pracovníka cestovní kanceláře (průvodce zájezdu, sezonního zástupce, apod.), dále jen průvodce, může průvodce rozhodnout o reklamaci ihned. Jestliže není na základě uplatněné reklamace zjednána náprava ihned, je zákazník povinen uplatnit svoji reklamaci po svém návratu dle čl. 4 tohoto reklamačního řádu.
článek 6 -    Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat upřesňující informace, předložit doklady, prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do jejich důvodů, podat upřesňující informace, předložit doklady, atd.
článek 7 -    Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služeb nebo doplnění služby a je-li to podle charakteru služby možné rovněž v poskytnutí náhradní služby. Není-li to možné, poskytne cestovní kancelář přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby.
článek 8 -    Nepovažuje-li zákazník vyřízení reklamace ze strany průvodce nebo pověřeného pracovníka zákaznického servisu za uspokojující, je oprávněn požádat o přezkoumání správnosti postupu popř. přehodnocení věcného vyřízení reklamace funkčně nadřízeného pracovníka. Ten je povinen se k odvolání vyjádřit ve lhůtě do 30 dnů po obdržení.
článek 9 -    1) V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
    2) V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu, ze smlouvy o zájezdu, popř. jiné smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, tel.: +420 296 366 360, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Zákazník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti od dne 15. 11. 2017.

14. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) „VŠEOBECNÉ PODMÍNKY“ vstupují v platnost a účinnost od dne 15. 11. 2017.
2) Platnost těchto „VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK“ může být individuálně upravena výlučně písemnou formou.
3) Zákazník stvrzuje svým podpisem ve smlouvě o zájezdu, že „VŠEOBECNÝM PODMÍNKÁM“ rozumí a v plném rozsahu je respektuje.